คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

PRimg 20180828215723 1535468516086 1

PRimg 20180828215546 1535468537768 2

 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยมร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2561 แก่องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา 8 แห่ง รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ 

     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

     ♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
     ♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

     มูลนิธิโตโยต้าฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

     ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 11 โครงการ จาก 8 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อองค์กร                                                              ชื่อโครงการ

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์                    1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                2. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ      

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   3. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                  4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต              5. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้

4. มหาวิทยาลัยบูรพา                        6. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน           7. โครงการบ้านตะวันใหม่
                                                           8. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดา เจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว          9. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคม          10. กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้าน           ศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                      ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยว                                                                  กับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           11. โครงการรางวัลผลงานวิชาการ TTF Award

20180828 112302 1535468598533 4

20180828 112252 1535468598224 2

ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสังคมไทย แบ่งออกเป็น

     ♦  ส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษา จำนวน 34 โครงการ เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 13,641 ทุน
     ♦ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 9 โครงการ
     ♦ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล จำนวน 57 โครงการ
          (ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2561)

     นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “การมอบทุนประจำปีของมูลนิธิโตโยต้าฯ ทุกโครงการล้วนมีจุดประสงค์เพื่อจะยกระดับชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

PRimg 20180828215537 1535468537652 1

20180828 112456 1535468598676 5

20180828 114406 1535468598352 3

PRimg 20180828215602 1535468528798 5

PRimg 20180828215609 1535468528553 3

PRimg 20180828215654 1535468516571 5

 

 

Login auther