คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

ไทยบริดจสโตนมอบรางวัลแก่เยาวชนภายใต้โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งปีที่ 6 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

The6th Green YoungInvestigatorProject3สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง พร้อมจัดกิจกรรมมอบรางวัลนักสำรวจแห่งท้องทุ่งปีที่ 6 โดยมีเยาวชนนักสำรวจฯ ทั้งสิ้น 515 คน พร้อมครูที่ปรึกษาโครงการ 88 ท่าน เข้ารับมอบรางวัลแห่งความภูมิใจ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ยังมีเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นสิ่งแวดล้อมระหว่างเครือข่ายเยาวชน คณะครู และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสร้างศักยภาพเยาวชนให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
นักสำรวจแห่งท้องทุ่งปีที่ 6 (ระยะดำเนินงาน ปี 2557 – 2558) ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครพนม ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร โดยมีเยาวชนจาก 33 โรงเรียน ส่งผลงานการศึกษาเรียนรู้จำนวน 57 เรื่องเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริดจสโตนได้กำหนดประเด็นในการศึกษาค้นคว้า 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย “ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ” “โลกร้อนและมลภาวะ” และ “วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนสรุปฐานข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นร่วมกัน
มร.โทมิโอะ ฟุกุสุมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทไทยบริดจสโตน ในปี พ.ศ. 2512 เราได้ให้ความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งในกระบวนการผลิต จนถึงปัจจุบันเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนมีจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมต่อไป”
บริดจสโตนดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเจตนารมย์ในการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริดจสโตนดำเนินมาตลอดระยะเวลา 6 ปี ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมฟื้นฟู ดูแล ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

Related News